سیم های روکش دار ۲ سیم

موارد مصرف : پلمپ بسته بندی و ماسک‌های پزشکی

اردیبهشت ۳, ۱۳۹۹

سیم روکش دار ۲ سیم

اردیبهشت ۳, ۱۳۹۹

سیم روکش دار ۲ سیم

اردیبهشت ۳, ۱۳۹۹

سیم روکش دار ۲ سیم

اردیبهشت ۳, ۱۳۹۹

سیم روکش دار ۲ سیم

اردیبهشت ۳, ۱۳۹۹

سیم روکش دار ۲ سیم